กลุ่มสาระการเรียนรู้

ข่าวสารกิจกรรม DLIT

ครูแกนนำในการใช้ DLIT ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

สรุปความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดสารสนเทศของนักเรียนและครู

สรุปความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดสารสนเทศของนักเรียนและครู

สถิติการใช้บริการห้องสมุดสารสนเทศของนักเรียนและครู