ภาพแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ป้ายโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ

ธนาคารโรงเรียน

คลินิคคณิตศาสตร์

สองรัชกาล

อาคารทศวรรษ

สหกรณ์โรงเรียน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

น้ำตก

ห้องพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ

คุณย่า ฉวี  ทัศน์ปรีดา

คุณย่า ฉวี  ทัศน์ปรีดา

ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา  ถิรวัฒน์