การจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(distance learning information technology: DLIT)

DLIT มี 5 รูปแบบ

1. DLIT Classroom: ห้องเรียน DLIT

2. DLIT Resources: คลังสื่อ DLIT

3. DLIT Digital Library: ห้องสมุดดิจิทัล DLIT

4. DLIT PLC (Professional Learning Community): ชุมชนแห่งการเรียนรู้ DLIT

5. DLIT Assessment: คลังข้อสอบ DLIT

กระบวนการดำเนินงาน DLIT

       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับโรงเรียนตามหนังสือ สพม.2 ที่ ศธ 01032/4357 โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.ให้กลุ่มสาระการเรียนรูู้ที่ได้รับการจัดสรร คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและโทรทัศน์ บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดไว้ที่ห้องเรียนนักเรียนระดับ ม.1 จำนวน 12 ชุด 12ห้องเรียน

2. รวบรวมสื่อการเรียนการสอนของครูแต่ละกลุ่มสาระฯ ไว้ที่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คโครงการ DLIT ของแต่ละกลุ่มสาระฯ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โดยจะมีผู้รับผิดชอบในกลุ่มสาระ

3. จัดทำตารางการใช้ห้องให้ชัดเจน

DLIT Classrooom 

ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครูปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด

DLIT Resources

คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน

ที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน