ภาพกิจกรรมการใช้ DLIT Classroom : Google Classroom

ภาพกิจกรรมการใช้ DLIT Classroom : สื่อเทคโนโลยีและโสตทัศนศีกษา

การใช้ DLIT Classroom เป็นสื่อในการสอนซ่อมเสริมและต่อยอดในชั่วโมงว่าง