การใช้ DLIT Digital Library เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

การใช้ DLIT Digital Library สำหรับให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าอิสระ ตามความสนใจ