กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

กิจกรรม

กิจกรรม 1

นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย

ครู  อันดับ คศ. 2

นางโกญจน์มาศ จันทมุณี

ครู  อันดับ คศ. 3

นายปรีชา ผังดี

ครู  อันดับ คศ. 2

นายชุมพร แก้วชา

ครู  อันดับ คศ. 2

นายสมชาย วัลลภธารี

ครู  อันดับ คศ. 3

นายนิพนธ์ กฤตสิน

ครู  อันดับ คศ. 2