กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ สงวนนาม

ครู  อันดับ คศ. 3

นางดรุณี ดีประชา

ครู  อันดับ คศ. 3

นางอนงค์ บุญเลิศ

ครู  อันดับ คศ. 3

นายเสกสรรค์ พลทวี

ครู  อันดับ คศ. 2

นางเพ็ญศรี ปาทา

ครู  อันดับ คศ. 3

นายชัยยากรณ์ กอบกำ

ครู  อันดับ คศ. 2

นายเมธี สงจันทร์

ครู  อันดับ คศ. 2