กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กิจกรรมคลินิคคณิตศาสตร์

นางอรวรรณ สงวนนาม

ครู  อันดับ คศ. 3

นางดรุณี ดีประชา

ครู  อันดับ คศ. 3

นางอนงค์ บุญเลิศ

ครู  อันดับ คศ. 3

นายเสกสรรค์ พลทวี

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวสีนวล มรุตกรกุล

ครู  อันดับ คศ. 2

นางเพ็ญศรี ปาทา

ครู  อันดับ คศ. 3

นายชัยยากรณ์ กอบกำ

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร

ครู  อันดับ คศ. 2

นายเมธี สงจันทร์

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวศยามล แย้มยิ้ม

ครู  อันดับ คศ. 2

นายสมยศ สุมาลัย

ครู  อันดับ คศ. 1

นายดิษฐพล ทรงงาม

ครู  อันดับ คศ. 1

นางรุ่งอรุณ พนัส

ครู  อันดับ คศ. 2

นายณธายุ ปะกังลำภู

ครู  อันดับ คศ. 1

นางไพเราะ เวทย์สฤษฎฺ์

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวอภิญญา มีสุข

ครู  อันดับ คศ. 1