กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

กิจกรรม

กิจกรรม1

นางสาวเสาวภา โสภณ

ครู  อันดับ คศ. 3

นายอรุณ น่วมสำลี

ครู  อันดับ คศ. 2

นายสุปัญญา ภูมิฐาน

ครู  อันดับ คศ. 2

นายพินิจ สังสีมา

ครู  อันดับ คศ. 3

นายศตวุธ หรือโอภาส

ครู  อันดับ คศ. 2

นายวีร์สานต์ มีมูซอ

ครู  อันดับ คศ. 2