กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ประกวดชุดRecycle

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

นางสายสุนีย์ ตันเจริญ

ครู  อันดับ คศ. 3

นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ

ครู  อันดับ คศ. 2

นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวจินตนา น้ำกระโทก

ครู  อันดับ คศ. 2