กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ประกวดชุดRecycle

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69