กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กิจกรรม

กิจกรรม 1

นางสุนิศา ปัทวันวิเวก

ครู  อันดับ คศ. 1

นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี

ครู  อันดับ คศ. 3

นางสาววัสสิกา จันจรัส

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวกิ่งดาว จำปา

ครู  อันดับ คศ. 2

นางสาวอุดมพร เนตรวงศ์

ครู  อันดับ คศ. 1

นายทินเอก ทองนอก

ครู ผู้ช่วย