กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กิจกรรมคลินิคหมอภาษา

นางวีณา เพ็ญพิมล

ครู  อันดับ คศ. 3

นายวิวัฒน์ วงค์ษา

ครู  อันดับ คศ. 1

น.ส.อรชุมา แก้วกัลยา

ครู  อันดับ คศ. 2

น.ส.ดารุณี มะลิวัน

ครู ผู้ช่วย

น.ส.ลัคณา สุกแสง

ครู ผู้ช่วย

นางวันเพ็ญ จงคิด

ครู  อันดับ คศ. 3

นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช

ครู  อันดับ คศ. 1