ช่องทางในการใช้ DLIT PLC พัฒนาตนเอง

ภาพกิจกรรม PLC นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยคณะผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ

ภาพกิจกรรม PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า