สื่อการสอนจาก DLIT Resources ประกอบการเรียนการสอนในชั่วโมงปกติ

ภาพกิจกรรมการใช้ DLIT Classroom : Google Classroom